Có tất cả 22 sản phẩm

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V3

40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V4

40,000 

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

70,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
280,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

320,000 

Arduino Shield

Arduino Nano I/O Shield

30,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Nano V3

110,000 
100,000 
100,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Uno R3

170,000 
28,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Uno SMD

125,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

DigiSpark Attiny85 USB

65,000