Tìm thấy 15 sản phẩm

Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V3

40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V4

40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

220,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Nano CH340

65,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Uno R3

125,000 
Sản phẩm tạm hết hàng

Arduino Board

Arduino Uno R3 SMD

75,000