Có tất cả 293 sản phẩm

Dịch vụ chế tạo

Dịch vụ in 3D FDM

32,000 

Dây cắm - Cáp kết nối

65 sợi dây cắm breadboard đực đực

35,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V3

40,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Shield

Arduino CNC Shield V4

40,000 

Arduino Shield

Arduino JoyStick Shield

70,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
280,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

320,000 

Arduino Shield

Arduino Nano I/O Shield

30,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Nano V3

110,000 
100,000 
100,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Uno R3

170,000 
28,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Uno SMD

125,000