Tìm thấy 9 sản phẩm

Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)
280,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Mega 2560 R3

320,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Nano V3

110,000 
100,000 
100,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Uno R3

170,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

Arduino Uno SMD

125,000 
Sản phẩm tạm hết hàng
(Out of stock)

Arduino Board

DigiSpark Attiny85 USB

65,000