Arduino Uno R3

135,000 

 • Vi điều khiển: ATmega328
 • Chip nạp: ATmega16U2 USB-to-TTL
 • Analog Input: 6 chân
 • Digital I/O: 14 chân (6 chân PWM)
 • DC Current per I/O Pin: 20 mA
 • DC Current for 3.3V Pin: 50 mA
 • Flash Memory: 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
 • SRAM: 2 KB (ATmega328P)
 • EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
 • Clock frequency: 16MHz
 • Nguồn điện: 5-20VDC
 • Nguồn điện (khuyên dùng): 5VDC (USB) hoặc 7-11VDC (jack nguồn)

 • Arduino Uno R3
Danh mục: