Arduino Mega 2560 CH340

200,000 

 • Vi điều khiển: ATmega2560
 • Chíp nạp: CH340
 • Điện áp logic: 5V
 • Analog input: 16 chân
 • Digital I/O: 54 chân trong đó có 15 chân PWM
 • DC Current per I/O Pin 40 mA
 • DC Current for 3.3V Pin 50 mA
 • Flash Memory: 256 KB (ATmega2560) of which 8 KB used by bootloader
 • SRAM: 8 KB (ATmega2560)
 • EEPROM: 4 KB (ATmega2560)
 • Clock frequency: 16MHz
 • Nguồn điện: 5-20VDC
 • Nguồn điện (khuyên dùng): 5VDC (USB) hoặc 7-11VDC (jack nguồn)

 • Arduino Mega 2560 CH340
Danh mục: